Õiguslik staatus:
Autoriõigus © 2014 Marsh Kindlustusmaakler AS. Kõik õigused kaitstud.
Marsh Kindlustusmaakler AS tegevuseks üksnes kindlustusvahenduse valdkonnas on loa andnud ja seda reguleerib finantsteenuste amet.

PALUN TUTVUGE NENDE TINGIMUSTEGA ENNE MEIE VEEBILEHE KASUTAMIST.

Veebilehe tingimused

Käesolevat veebilehte peab Marsh Kindlustusmaakler AS (edaspidi: Marsh), mille tegevuseks on loa andnud ja mille tegevust reguleerib finantsteenuste amet. Palun lugege käesolevad tingimused (edaspidi: tingimused) hoolikalt läbi. Käesoleval veebilehel liikumisega võtate kohustuse järgida nimetatud tingimusi, sealhulgas Marshi andmekaitse-eeskirja. Kui te ei ole nõus neid tingimusi täitma, palun hoiduge käesolevale veebilehele sisenemast või seda vaatamast.

Kasutustingimused

 1. Ehkki Marsh on teinud mõistlikke jõupingutusi selle tagamiseks, et teave siinsel veebilehel oleks selle lehele lisamise ajal korrektne, arvestage, palun, asjaoluga, et Marsh ei kanna mingit vastutust juhul, kui teave on ebatäielik, ebatäpne või aegunud.

 2. Kui käesoleval veebilehel ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, ei vastuta Marsh mis tahes veebilehe sisu või kasutamise ega mis tahes sõnumi eest, mille te saadate või saate.

 3. Kõik olemasolevad ja tulevased autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandiõigused, mis seonduvad käesoleva veebilehega, kuuluvad Marshile ja tema litsentsiandjatele. Te ei saa veebilehel muid õigusi peale piiratud õiguse kasutada veebilehte kooskõlas käesolevate tingimustega. Te kohustute kaitsma Marshi ja tema litsentsiandjate varalisi õigusi ning viivitamatult teavitama Marshi kirjalikult (kontaktandmed on toodud allpool), kui te saate teada veebilehele lubamatust sisenemisest või selle kasutamisest viisil, millega rikutakse mis tahes varalisi õigusi.

 4. Teil on lubatud veebilehel avaldatud teavet ja selle sisu välja trükkida või alla laadida üksnes selle kasutamiseks isiklikul mitteärilisel eesmärgil või mitteärilisel eesmärgil oma organisatsioonis. Teil ei ole lubatud pakkuda ühtki osa käesolevast veebilehest või selle sisust müügiks või seda müüa või levitada mis tahes vahendit kasutades. Teil ei ole lubatud muuta ühtki osa käesolevast veebilehest kättesaadavaks mõnel teisel veebilehel kas Interneti hüperlingi abil või muul moel, kui te ei ole saanud selleks Marshilt kirjalikku luba. Loa saamiseks peate Marshile saatma kas e-kirja või lihtkirja (kontaktandmed on toodud allpool), milles on märgitud järgmised andmed: a) teie nimi või lingi (linkide) eest vastutava tehniku nimi; b) teie äriühingu nimi; c) teie või lingi (linkide) eest vastutava tehniku e-posti aadress ja telefoninumber ning d) veebileh(t)ede aadress(id), kus avaldatakse kodulehe link (lingid). Teil ei ole lubatud kasutada Marshi nime või mis tahes moel kuritarvitada Marshi kaubamärki, kusjuures selle üle, kas kaubamärki on kuritarvitatud otsustab omal äranägemisel üksnes Marsh.

 5. Te kohustute mitte kasutama käesolevat veebilehte mis tahes õigusvastasel eesmärgil ning eelkõige kohustuste te mitte saatma, kasutama, kopeerima või postitama sõnumeid, mis on teotava, ropu, solvava või vääritu sisuga või millega rikutakse mis tahes isiku eraelu puutumatust, ega võimaldama taoliste sõnumite postitamist. Te kohustute mitte saatma mittesoovitud reklaame, rämpsposti või muud sarnast materjali või mass-sõnumeid, mis võivad takistada veebilehe käigushoidmist või selle kasutamist teiste külastajate poolt.

 6. Marsh jätab endale õiguse veebilehte tervikuna või osaliselt täiendada või muuta, veebilehe käigushoidmine tervikuna või osaliselt katkestada või püsivalt lõpetada ning piirata juurdepääsu või keelata juurdepääs sellele.

 7. Teavet, mida me kogume, käsitatakse konfidentsiaalsena ning seda avaldatakse üksnes kooskõlas meie andmekaitse-eeskirja või teie antud juhistega.

  Tavapärase klientidele teenuste osutamise käigus võidakse teavet jagada Marsh & McLennani kontserni (edaspidi: MMC) kuuluvate äriühingutega ning seda võidakse kasutada teadustööks, statistilistel eesmärkidel ja kuritegevuse ennetamiseks. Nimetatud eesmärkidel, samuti süsteemide haldamiseks võidakse teavet edastada mis tahes riiki, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvatesse riikidesse. Seda võidakse kasutada ka selleks, et anda meie klientidele teavet nende toodete ja teenuste kohta, mis võiks meie arvates neile huvi pakkuda.

  Kui meie kliendid annavad meile isikuandmeid (nimesid, aadresse või muud elusolevate inimestega seotud teavet), säilitame ja kasutame me nimetatud andmeid neile isikutele üldiste kindlustus- ja muude teenuste osutamiseks, eeldades, et isikuid, keda andmed puudutavad, on teavitatud andmete kogumise põhjus(t)est ning asjaolust, et andmeid võidakse avaldada kolmandatele isikutele, näiteks MMC kontserni kuuluvatele äriühingutele.

 8. Te kohustute hüvitama Marshile kõik kulud, nõuded ja kahjud (sealhulgas õigusabitasud), mis on Marshil tekkinud või mis on Marshilt välja mõistetud seetõttu, et teie olete käesolevat veebilehte kuritarvitanud või käesolevaid tingimusi rikkunud.

 9. Ehkki sellel veebilehel võib olla linke, mis viivad teistele veebilehtedele, ei oma Marsh kontrolli taoliste lehtede üle. Marsh ei vastuta taoliste veebilehtede sisu korrektsuse või muu sisuga seonduva eest ega neil lehtedel tehtud toimingute turvalisuse eest. Te kasutate nimetatud veebilehti omal riisikol.

 10. Kui te rikute käesolevaid tingimusi, võib Marsh omal äranägemisel kas peatada teie juurdepääsu sellele veebilehele või keelata teile edasise juurdepääsu veebilehele.

 11. Teil võimaldatakse veebilehte kasutada tasuta ning teile ei anta selle kasutamiseks mingeid kinnitusi ega garantiisid, välja arvatud juhul, kui see on eraldi sätestatud, ning Marsh ei vastuta teie ees (välja arvatud hooletuse või pettusega põhjustatud isikukahju või surma korral) ei lepingulisel, lepinguvälisel (sealhulgas hooletuse korral) või muul alusel seoses käesoleva veebilehe kasutamisega. Teie ainus õiguskaitsevahend on lõpetada veebilehe kasutamine. Marshi vastutus surma või isikukahju korral, mille on põhjustanud Marshi hooletus, ei ole piiratud.

 12. Marshil on õigus käesolevaid tingimusi muuta. Kui kasutate veebilehte pärast muudatuste tegemist, loetakse, et te olete muudatustega nõustunud.

 13. Käesolevate tingimuste ja veebilehe sisu suhtes kehtib Inglise õigus ja vaidluste lahendamine kuulub üksnes Inglismaa kohtute pädevusse.

 14. Kõik käesoleva veebilehe või Marshiga seotud küsimused või järelepärimised tuleks saata käesoleva vormi kaudu või te võite meile kirjutada aadressil:

Registreeritud Eestis

Ärinimi: Marsh Kindlustusmaakler AS.
Registrikood: 10195016
Registrijärgne asukoht: Tartu mnt. 18, 10115 Tallinn, Eesti